Đăng ký AppleID cho hệ thống ứng dụng APP Giảng viên

Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng xem chi tiết tại đây