Khóa học sử dụng TypeScript căn bản

Khóa học TypeScript căn bản là khóa học giới thiệu cho các bạn làm quen với một ngôn ngữ gọi là TypeScript dùng để phát triển ứng dụng phía client. Giúp bạn có nền tảng tốt để học Angular2.
TypeScript là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, hay còn gọi là superset của JavaScript được phát triển bởi Microsoft được ra mắt lần đầu năm 2012, bổ sung các tính năng của lập trình hướng đối tượng từ C#.
Với khóa học TypeScript các bạn sẽ hiểu được các cú pháp của ES6 (một chuẩn viết code mới của JS) và cách hoạt động cũng như tính năng của TypeScript.
Đây là tiền đề vững chắc cho việc học framework Angular2 vốn đa phần sử dụng TypeScript để coding thay vì dùng JavaScript thuần. Sau khi viết TypeScript thì trình dịch code (transpiler) sẽ dịch TypeScript sang JavaScript thuần để trình duyệt có thể hiểu.
Với TypeScript bạn sẽ viết code ít hơn, dễ dàng debug hơn đồng thời nó cũng gần hơn với ngôn ngữ C# phía backend và lập trình hướng đối tượng với các kiểu dữ liệu, validate cú pháp chỉn chu hơn.
Trong khóa học này sẽ sử dụng Visual Studio Code để  hướng dẫn các bạn viết code với các tính năng của TypeScript. Các bạn sẽ làm quen dần để học tốt hơn với framework mới nhất của Angular là Angular2 dùng để phát triển ứng dụng Web Single Page Application.

Nội dung của khóa học

Bài 1: Giới thiệu ECMA Script và TypeScript
Bài 2: Cài đặt môi trường cho TypeScript
Bài 3: Hoisting trong JavaScript
Bài 4. Từ khóa let trong TypeScript
Bài 5: Từ khóa let trong vòng for
Bài 6: Từ khóa const
Bài 7: Các kiểu dữ liệu trong TypeScript
Bài 8: Arrow function
Bài 9: Từ khóa this
Bài 10: Giá trị mặc định cho tham số của function
TypeScript căn bản - Bài 11: Rest Parameter
TypeScript căn bản - Bài 12: Spread parameter
TypeScript căn bản - Bài 13: Bóc tách Array
TypeScript căn bản - Bài 14: Bóc tách object
TypeScript căn bản - Bài 15: String templates và cách đẩy code lên Github
TypeScript căn bản - Bài 16: Vòng lặp for of
TypeScript căn bản - Bài 17: Khai báo class
TypeScript căn bản - Bài 18: Khai báo phương thức trong Class
ES6 - Bài 19: Kế thừa class trong ES6
Bài 20: Giới thiệu về Modules trong ES6
ES6 & TypeScript căn bản - Bài 21: Cách cài đặt Module Loader
ES6 & TypeScript căn bản - Bài 22: Export và import trong Modules
ES6 & TypeScript căn bản - Bài 23: Default exports
ES6 & TypeScript căn bản - Bài 24: Export Functions và Class
ES6 & TypeScript căn bản - Bài 25: Kiểu Array và Tuples
ES6 & TypeScript căn bản - Bài 26: Sử dụng constructor
ES6 & TypeScript căn bản - Bài 27: Interface
ES6 & TypeScript căn bản - Bài 28: Decorators
ES6 & TypeScript căn bản - Bài 29: Kết thúc khóa học

Chia sẻ: