ThS. Nguyễn Quốc Hùng

ThS. Nguyễn Quốc Hùng

ThS. Nguyễn Quốc Hùng

Giới thiệu:

  • Kinh nghiệm:

  • Địa chỉ:

    Trung tâm CNTT

  • Liên hệ:

    Phone: 0903458724
    Email: hungnq@epu.edu.vn

Tìm vị trí:

Gửi mail :