Chức năng nhiệm vụ

Chức năng

Chức năng của Trung tâm Công nghệ thông tin là tham mưu giúp Nhà trường trong việc quản lý các hoạt động, nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng CNTT; Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT; Phát triển, vận hành hệ thống hạ tầng CNTT của Nhà trường; Đào tạo, bồi dưỡng về CNTT; tổ chức các dịch vụ về CNTT; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.

Nhiệm vụ

1. Phát triển và vận hành hạ tầng công nghệ thông tin

+ Tiếp nhận, phát triển và vận hành các hệ thống thông tin, phần mềm, các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, giảng dạy và học tập trong Nhà trường.

+ Đảm bảo an toàn, bảo mật cho các hệ thống thông tin trong Nhà trường.

+ Vận hành hệ thống mạng máy tính.

+ Quản lý và vận hành hệ thống Email toàn trường.

2. Thường trực ban biên tập Website, Fanpage của trường

+ Chịu trách nhiệm biên tập, nội dung tin bài của Website trường.

+ Phối hợp cùng các phòng ban chức năng quản trị nội dung fanpage của Nhà trường.

3. Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu và ứng dụng CNTT

+ Phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường xây dựng trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, giảng dạy và học tập.

+ Phốihợp tổ chức xây dựng các quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ trong ứng dụng CNTT, khai thác hệ thống mạng và sử dụng các trang thiết bị CNTT.

+ Là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức thẩm định về chuyên môn các dự án ứng dụng CNTT trong Nhà trường.

4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về CNTT

+ Tổ chức quản lý, đào tạo, đánh giá chuẩn đầu ra CNTT cho người học thuộc các khoa, trung tâm của Nhà trường.

+ Thực hiện các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT cho cán bộ, viên chức của Nhà trường.

+ Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng CNTT khác đáp ứng nhu cầu của người học.

+  Tổ chức thi, cấp chứng chỉ về CNTT theo quy định.

5. Tổ chức thực hiện các dịch vụ về CNTT

Thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ phần mềm cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

6. Quản lý các phòng thực hành máy tính.