Cán bộ trung tâm

Danh sách cán bộ trung tâm bao gồm: cán bộ quản lý và giảng viên giảng dạy.

Cán bộ quản lý gồm: 01 phụ trách trung tâm, 01 cán bộ quản lý tổ phần mềm, 01 cán bộ quản lý tổ đào tạo, 01 cán bộ quản lý tổ mạng.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ tối thiểu từ thạc sĩ trở lên, có kỹ năng thực tế , có thái độ tận tâm với nghề nghiệp, có ý thức tôn trọng kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đáp ứng và tuân thủ tuyệt đối các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực đang giảng dạy.