Đăng ký AppleID cho hệ thống ứng dụng APP Giảng viên

Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng xem chi tiết tại đây

Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng xem chi tiết edit tại đây