Thông báo về lớp Tập huấn khai thác tài nguyên giáo dục mở

THÔNG BÁO VỀ LỚP TẬP HUẤN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ

"Chương trình tập huấn về khai thác tài nguyên giáo dục mở" do Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với trường Đại học Điện lực tổ chức vào 8:00 ngày 10/5/2019.

Tài nguyên giáo dục mở (OER) là các tư liệu có thể được truy cập, sử dụng lại, sửa đổi và chia sẻ tự do để hỗ trợ cho việc dạy và học ở tất cả các mức giáo dục. Nội dung chương trình tập huấn tập trung vào cách thức khai thác tài nguyên giáo dục mở, cách thức sử dụng công cụ mã nguồn mở, khai thác các kho dữ liệu mở phục vụ cho nghiên cứu, học thuật...
Trung tâm CNTT là đơn vị đầu mối xây dựng và triển khai chương trình này. Kính mời các giảng viên trong, ngoài trường và các bạn sinh viên quan tâm tham dự.

Chia sẻ: